Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
· ·
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Pora Na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 402 §3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna. na dzień 14 września 2020 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

Wybór Komisji Skrutacyjnej,

Przyjęcie porządku obrad,

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. z dnia 16.03.2020r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Sprawy różne,

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A. mają prawo wziąć udział akcjonariusze Spółki, zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.

Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze