REGULAMIN  

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM 

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA  

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1) Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, ul. Gen. Sikorskiego 166/0.03, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771658 , NIP: 7182150995, REGON: 382577574, kapitał zakładowy spółki akcyjnej 199.172,00 zł - wpłacony w całości, prowadzi internetową sprzedaż produktów spożywczych. 

2) Sprzedaż produktów spożywczych prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem:  poranapola.pl. 

3) Pora na Pola Spółka Akcyjna prowadzi działalność na podstawie powszechnie obowiązujących  przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6.03.2018r. Prawo przedsiębiorców,  ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30.05.2014 Prawo konsumentów oraz  niniejszego Regulaminu. 

4) Kontakt z Pora na Pola Spółka Akcyjna jest możliwy pod numerem telefonu +48 797 823 801 lub  poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres email: [email protected]

DEFINICJE: 

Sprzedawca – oznacza Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, adres: ul. Gen. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża. 

Asortyment – oznacza produkty spożywcze prezentowane, oferowane i sprzedawane w ramach  Serwisu. 

Serwis – oznacza sklep internetowy, w ramach którego Sprzedawca prezentuje, oferuje i sprzedaje Asortyment oraz oferuje inne funkcjonalności, działający pod adresem: http://poranapola.pl

Konto – oznacza konto zakupowe w Serwisie, gromadzące dane Użytkownika, który zarejestrował się  w Serwisie. 

Klient - oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę fizyczną prowadzącą  działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości  prawnej, składającą Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. 

Konsument - oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonującą zakupów  w Serwisie. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność  gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej  dokonującą zakupów w Serwisie, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością  gospodarczą. 

Zamówienie – oznacza przyjęcie przez Klienta oferty na Asortyment oferowany przez Sprzedawcę w  Serwisie, o wartości nie mniejszej niż 81,01 zł, na warunkach handlowych określonych przez  Sprzedawcę w Serwisie. 

Sprzedaż - oznacza zawarcie umowy sprzedaży Asortymentu, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w  rezultacie złożenia Zamówienia przez Klienta w Serwisie. 

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą  osobowości prawnej, która posiada Konto. 

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

ZAKUPY W SERWISIE. 

1. Sprzedawca prezentuje informacje handlowe o Asortymencie w Serwisie zapraszając do składania  Zamówień. Zamówienia można składać jedynie przez Serwis. 

2. Zamieszczone w Serwisie informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład,  kaloryczność, waga opakowania, data ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Przed  użyciem produktów zakupionych w Serwisie, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami  zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. 

3. Sprzedawca informuje w Serwisie o datach ważności oferowanych produktów. Daty ważności  produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych w Serwisie, w związku  z rotacją produktów w magazynie. 

4. Dostarczone produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi produktu w Serwisie.  Podane ceny są cenami za porcje, a Klient składając Zamówienie na produkt zgadza się na  otrzymanie produktu, którego waga może się różnić o +/- 10%. 

5. Zdjęcia Asortymentu zamieszczone w Serwisie stanowią propozycję ich podania. Produkty  dostarczone faktycznie do Klienta, mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach w Serwisie. 

6. Akceptując informacje handlowe przedstawione przez Sprzedawcę w Serwisie, Użytkownik składa sprzedawcy Zamówienie, na warunkach handlowych wskazanych przez Sprzedawcę w Serwisie,  aktualnych na moment zakończenia składania Zamówienia.  

7. Sprzedawca umożliwia realizację Zamówienia i dostawę produktów na terenie całej Polski.  Szczegółowe warunki w tym zakresie zawarte zostały w zakładce Serwisu: „Dostawa”. 

8. Złożenie Zamówienia odbywa się tylko w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza  Zamówienia, udostępnionego w Serwisie.  

9. Klient składając Zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.

10. Klient po złożeniu Zamówienia jest informowany o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub o  odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji z uzasadnieniem, na podany przy składaniu  Zamówienia adres email. 

11. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w całości lub w części, w następujących  przypadkach: 

zamówiony produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, 

pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.  

12. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest wydać Klientowi  zamówiony produkt, a Klient zobowiązuje się zapłacić za ten produkt cenę. 

13. Serwis umożliwia dokonywanie cyklicznych Zamówień, obejmujących rekomendowane przez  System produkty z Asortymentu, na podstawie preferencji Klienta, w ramach tzw. modelu  subskrypcji. 

14. Zamówienia w ramach modelu subskrypcji dostępne są wyłącznie dla zalogowanych w Serwisie  Użytkowników. Jedyną dostępną formą płatności w modelu subskrypcyjnym jest karta kredytowa (płatność kartą on line). 

15. Rekomendacje produktów generowane są przez Serwis na podstawie ankiety preferencyjnej którą wypełnia Klient przy składaniu Zamówienia, w formie planów subskrypcyjnych. 

16. Akceptacja składania Zamówień w modelu subskrypcyjnym następuje w wyniku wyboru w panelu  składania Zamówień przycisku: „Zrealizuj zamówienie w subskrypcji”, a następnie zaznaczenia tzw.  check boxu na pobieranie środków z karty kredytowej, w wysokości zgodnej z wybranym planem  subskrypcyjnym.  

17. Klient realizujący zamówienie w modelu subskrypcji ma prawo dowolnie modyfikować lub  zrezygnować z Zamówień w ramach modelu subskrypcyjnego, przed każdym zamknięciem cyklu  realizacji Zamówień. 

18. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że brak zmian w planie subskrypcyjnym przed  zamknięciem wybranego cyklu realizacji Zamówień oznacza automatyczną akceptację tego  Zamówienia, czyli zakup produktów oraz wyrażenie zgody na obciążenie wskazanej w Serwisie  karty kredytowej i dostawę w wybranym terminie. 

PLATFORMA ZAMÓWIEŃ. 

1. Zamówienia w Serwisie mogą być składane zarówno przez Użytkowników jak i osoby nie  posiadające Konta w Serwisie. 

2. Zamówienia w Kategorii „Alkohole” mogą być składane tylko przez zalogowanych do Konta  Użytkowników w Serwisie. 

3. Rejestracja Konta wymaga: 

wypełnienia formularza udostępnionego w Serwisie, w tym podania adresu email oraz  unikalnego hasła, 

zapoznania się z Regulaminem oraz z „regulaminem składania zamówień internetowych w  sklepie stacjonarnym pole i alkohole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz akceptacji ich postanowień. 

4. Usługa przeglądania zawartości Serwisu oraz inne usługi dostępne w ramach Konta są świadczone  bezpłatnie.

5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępowych do Konta w tajemnicy i do  ochrony przed dostępem osób trzecich. 

6. Do korzystania z Serwisu i Konta, wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią  Internet, spełniającego poniższe wymogi: 

aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację, 

prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarkę internetową typu: Google Chrome,  Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. 

7. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym usługi  Konta, Użytkownik powinien skontaktować się z działem technicznym Serwisu na adres email: [email protected] lub tel.: +48 797 823 801, podając dane niezbędne do identyfikacji danego  problemu. 

PŁATNOŚĆ. 

1. Klient jest informowany w Serwisie w widoczny sposób o aktualnej cenie Asortymentu. 

2. Podana w Serwisie cena Asortymentu jest ceną brutto i wyrażona jest w złotych polskich. Ceną  wiążącą jest cena produktu aktualna na moment zakończenia składania Zamówienia. Cena podana  w Serwisie, nie obejmuje usługi dostawy produktów oraz innych usług. 

3. O koszcie dostawy Klient jest informowany w Serwisie w zakładce: „Dostawa” oraz podczas  składania zamówienia w Formularzu zamówienia. 

4. Akceptowana jest tylko płatność z góry. 

5. Klient, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych  metod płatności: 

płatność kartą on-line, 

płatność błyskawicznym przelewem on-line - przy użyciu systemu płatności elektronicznych  TPAY. 

6. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia, kwota uiszczona tytułem ceny oraz tytułem innych  usług podlega zwrotowi na konto bankowe Klienta. 

DOSTAWA. 

1. Asortyment dostarczany jest za pomocą firm kurierskich na zlecenie Sprzedawcy pod adres podany  przez Klienta w Zamówieniu.  

2. Termin dostawy wskazany w formularzu Zamówienia jest terminem orientacyjnym. Ostateczny  termin dostawy zależy od rodzaju zamówionych produktów, lokalizacji i zdarzeń drogowych. 

3. Wydanie produktów następuje do rąk Klienta lub do rąk pełnoletniego domownika Klienta. 

4. Klient odpowiada za poprawność danych adresowych dostawy produktów.  

5. Sprzedawca odpowiada za ryzyko uszkodzenia lub zagubienia produktu tylko do momentu wydania produktu Klientowi, lub w przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej, do momentu wydania produktów kurierowi. 

6. Klient w momencie odbioru produktów powinien sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku  stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół szkody. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.  

1. Konsument może odstąpić od Sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia wydania produktu, składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Sprzedaży. Wzór oświadczenia o odstąpieniu 

dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o  odstąpieniu przed upływem terminu, na następujący adres email Sprzedawcy:  [email protected]

2. Prawo odstąpienia od Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, gdy przedmiotem Sprzedaży jest  produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin do spożycia. Ponadto prawo  odstąpienia od Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu produktów.  

3. Sprzedawca przesyła Konsumentowi, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży wraz z informacją o adresie do zwrotu, lub  z informacją o braku możliwości odstąpienia od Sprzedaży. 

4. Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy produkt lub przekazać go osobie upoważnionej  przez Sprzedawcę, w terminie 3 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od Sprzedaży. Koszty  zwrotu produktu ponosi Konsument. 

5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane płatności, w tym koszt dostawy produktów, w  terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży, przy czym  Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności środków do chwili otrzymania  od Konsumenta wiarygodnego potwierdzenia, że Klient odesłał produkt na adres Sprzedawcy. 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru oraz cech  produktu. 

7. Prawo do odstąpienia od Sprzedaży przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za  produkt wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zostaje wyłączona. 

REKLAMACJE. 

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. 

2. Reklamacje produktów mogą być składane w przypadku niezgodności produktu z informacją  handlową zamieszczoną w Serwisie. Reklamacje kierowane są do Sprzedawcy. 

3. Reklamację Artykułu zgłasza się drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej treści na następujący  adres e-mail: [email protected]. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności: zwięzły opis  ujawnionej wady, okoliczności, datę jej wystąpienia, dokumentację zdjęciową oraz numer  zamówienia i dane Klienta składającego reklamację. 

4. Klient w reklamacji wskazuje sposób załatwienia reklamacji. Klient może żądać zwrotu  równowartości ceny oraz kosztów dostawy lub wymiany produktu na produkt nowy bez wad. 

5. Klient zobowiązany jest dostarczyć produkt na następujący adres: ul. Marywilska 26, 03-228  Warszawa wraz z dowodem zakupu. 

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostaje powiadomiony przez Sprzedawcę na adres email przesłania reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi płatność, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub odsyła  produkt wolny od wad, zgodnie z zasadami określonymi w dziale pt. „Dostawa” niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, ul. Gen. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771658 , NIP: 7182150995, REGON:  382577574 ( dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres  email: [email protected], telefonicznie pod numerem +48 797 823 801 lub pisemnie na  adres siedziby Administratora. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

realizacji Zamówienia oraz zobowiązań Administratora wynikających ze Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

marketingu bezpośredniego produktów Administratora, w tym w celach analitycznych i  profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu  informacji o produktach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do  Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży produktów Administratora. Dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów Administratora jest  Pani/Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania  danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: 

przez okres posiadania przez Pana/Panią Konta na stronie Serwisu, 

do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe  są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów Administratora, w tym w  celach analitycznych i profilowania, 

przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane  osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

w zakresie plików cookies sesyjnych, przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z  przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce  do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika z  przeglądarki. 

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka  prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na  potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma  Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane  kontaktowe Administratora wskazane są wyżej.

9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć: 

upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w niezbędnym zakresie, 

podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT,  dostawcy usług płatniczych, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy  – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i  wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, 

osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie  obowiązujących przepisów prawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Sprzedaży produktów. 

11. Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookies. 

12. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,  wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku  twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego  urządzenia korzysta odwiedzający). 

13. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Klienta. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików  Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.  częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików  Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności  Serwisu. 

14. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik  korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w Serwisie ponownie wpisując login i hasło; 

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na  każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu; zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy Zamówienia. 

15. Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z  Serwisu (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu  Serwisem. 

16. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. 

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach  oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Treść Regulaminu jest opublikowana w Serwisie.

2. Dostęp do Regulaminu jest bezpłatny i nie ograniczony czasowo ani terytorialnie. 

3. Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku: 

zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do działalności prowadzonej  przez Sprzedawcę, 

zmiany sposobów płatności i dostaw, 

zmian w funkcjonowaniu Serwisu, 

4. Klient posiadający Konto zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na  podany przez niego – przy założeniu Konta adres e-mail, o każdej zmianie Regulaminu. 

5. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Sprzedaż produktów  przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.  

6. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu i Konta, w sposób zgodny z prawem i dobrymi  obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności  intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści  o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze  stanem faktycznym. 

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do  zablokowania Konta na czas określony lub do likwidacji Konta.  

8. Wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu są zastrzeżone. 

9. Regulamin podlega prawu polskiemu.