Złożenie wniosków o wydanie duplikatów dokumentów akcji

· ·
Złożenie wniosków o wydanie duplikatów dokumentów akcji

Zarząd Pora Na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A lok. 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771658, NIP: 718-215-09-95, REGON: 382577574, kapitał zakładowy w wysokości 151958 złotych informuje o fakcie złożenia do Spółki wniosków o wydanie duplikatów  zniszczonych/utraconych dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji serii B, obejmujących:

 • 100 akcji imiennych o numerach: 611 do 710;
 • 50 akcji imiennych o numerach: 732 do 781;
 • 20 akcji imiennych o numerach: 3399 do 3418;
 • 100 akcji imiennych o numerach: 6636 do 6735;
 • 10 akcji imiennych o numerach: 6796 do 6805;
 • 10 akcji imiennych o numerach: 6820 do 6829;
 • 10 akcji imiennych o numerach: 7426 do 7435;
 • 50 akcji imiennych o numerach: 7436 do 7485;
 • 50 akcji imiennych o numerach: 8553 do 8602;
 • 100 akcji imiennych o numerach: 8874 do 8973;
 • 10 akcji imiennych o numerach: 9094 do 9103;
 • 10 akcji imiennych o numerach: 17438 do 17447;
 • 21 akcji imiennych o numerach: 25823 do 25843;
 • 10 akcji imiennych o numerach: 26446 do 26455.

Wzywa się osoby, które są w posiadaniu któregoś z wyżej wymienionych dokumentów akcji, aby ten dokument akcji złożyli w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do złożonych dokumentów akcji, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądajacej jego wydania.  W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającem. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza rosczeń do tego dokumentu akcji, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze