Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Łomża, 13 października 2022 r.

 

AKCJONARIUSZE

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

 
 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU PRZEZ ZARZĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PORA NA POLA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY

                 

Zarząd Pora na Pola S.A. z siedzibą w Łomży (KRS: 0000771658) („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża.

Porządek obrad:
1)    otwarcie Zgromadzenia,
2)    wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3)    stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
4)    przyjęcie porządku obrad,
5)    podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany Statutu Spółki, 
6)    zamknięcie Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH Spółka informuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki Pora na Pola S.A. polega na zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki: 

Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 (uwzględniające niezarejestrowaną jeszcze serię G):
„Art. 3

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 199.172,00 zł (sto  dziewięćdziesiąt  dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote) dzieli się na 199.172 (sto  dziewięćdziesiąt  dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
  1. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
  2. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
  3. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
  4. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od  00001 do 34800.
  5. 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do nie większego niż 5884;
  6. 5.329 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii  F,  o  łącznej  wartości  nominalnej  5.329,00  zł  (pięć  tysięcy  trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), o numerach od 00001 do 5329;
  7. 1.201 (jeden tysiąc dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej  wartości  nominalnej  1.201,00  zł  (jeden  tysiąc  dwieście  jeden złotych), o numerach od 0001 do 1201;”

 
Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1:
„Art. 3

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ……. zł (…..) i nie więcej, niż …… zł (…..) dzieli się na nie mniej, niż ….. (……) i nie więcej, niż …. (……) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
  1. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
  2. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
  3. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
  4. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do 34800;
  5. 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do 5884;
  6. 5.329 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii  F,  o  łącznej  wartości  nominalnej  5.329,00  zł  (pięć  tysięcy  trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), o numerach od 00001 do 5329;
  7. 1.201 (jeden tysiąc dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej  wartości  nominalnej  1.201,00  zł  (jeden  tysiąc  dwieście  jeden złotych), o numerach od 0001 do 1201;
  8. nie mniej, niż … (….) i nie więcej niż …… (…………….) akcji zwykłych, imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej nie niższej, niż ….. zł (……)  i nie wyższej niż …….. zł (…….), o numerach od  …… do nie większego, niż ……...”


Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 
Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora na Pola S.A., mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 
Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.
 
Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze