Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Łomża, dnia 13 września 2022 r.

 

AKCJONARIUSZE

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

                 

Zarząd Pora Na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 402 § 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. na dzień 28 września 2022 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, adres: pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.    Przyjęcie porządku obrad,

5.    Przedstawienie i rozpatrzenie:

a)        sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., bilans na dzień 31 grudnia 2021r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,

b)       sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,

c)        sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,

d)       wniosku Zarządu w sprawie  pokrycia poniesionej straty.

6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,

b)        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,

c)        udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,

d)        udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,

e)        sposobu pokrycia straty,

f)         podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany Statutu Spółki,

g)        odwołania członka Rady Nadzorczej,

h)        powołania członka Rady Nadzorczej.

7.    Sprawy różne,

8.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora na Pola S.A., mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.

 

Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

 

Na podstawie art. 402 §2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Spółka informuję, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki Pora Na Pola polegają na:

Zmiana art. 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 (uwzględniające niezarejestrowaną jeszcze emisję akcji serii G):

1. „Art. 3 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 199.172,00 zł (sto  dziewięćdziesiąt  dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote) dzieli się na 199.172 (sto  dziewięćdziesiąt  dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a.    100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

b.    26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),

c.     25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);

d.    34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od  00001 do 34800.

e.    5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do nie większego niż 5884;

f.     5.329 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii  F,  o  łącznej  wartości  nominalnej  5.329,00  zł  (pięć  tysięcy  trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), o numerach od 00001 do 5329;

g.    1.201 (jeden tysiąc dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej  wartości  nominalnej  1.201,00  zł  (jeden  tysiąc  dwieście  jeden złotych), o numerach od 0001 do 1201;”

 

Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1:

1. „Art. 3 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ……. zł (…..) i nie więcej, niż …… zł (…..) dzieli się na nie mniej, niż ….. (……) i nie więcej, niż …. (……) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a.    100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

b.    26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),

c.     25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);

d.    34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do 34800;

e.    5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do 5884;

f.     5.329 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii  F,  o  łącznej  wartości  nominalnej  5.329,00  zł  (pięć  tysięcy  trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), o numerach od 00001 do 5329;

g.    1.201 (jeden tysiąc dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej  wartości  nominalnej  1.201,00  zł  (jeden  tysiąc  dwieście  jeden złotych), o numerach od 0001 do 1201;

h.    nie mniej, niż … (….) i nie więcej niż …… (…………….) akcji zwykłych, imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej nie niższej, niż ….. zł (……)  i nie wyższej niż …….. zł (…….), o numerach od  …… do nie większego, niż ……...”

 

Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze