Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Łomża, dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

 

AKCJONARIUSZE

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Pora Na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 395 §1, 399 §1 oraz art. 402 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. na dzień 17 września 2021 r. na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a)     sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., bilans na dzień 31 grudnia 2020r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,

b)     sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,

c)     sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,

d)     wniosku Zarządu w sprawie  pokrycia poniesionej straty.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,

b)     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,

c)     udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,

d)     udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,

e)     sposobu pokrycia straty,

f)      zatwierdzenia zawarcia przez Spółkę umowy inwestycyjnej z adCookie sp. z o.o.,

g)     ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i zatwierdzenia jego realizacji na podstawie regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Zarząd Spółki,

h)     w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,

i)       w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Ew drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,

j)       w sprawie zmian Statutu Spółki,

k)     upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

7. Sprawy różne,

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A., mają prawo uczestniczyć Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora na Pola S.A. po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Na podstawie art. 402 §2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Spółka informuję, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki Pora Na Pola polegają na:

Zmiana art. 3 ust. 1 Statutu Spółki:

                                                          Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1:

                                                                                „Art. 3

 1. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 186.758,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) dzieli się na 186.758 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 2.      a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
 3.      b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
 4.       c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
 5.      d. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od  00001 do 34800.”

 

                                                               Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1:

                                                                                „Art. 3

 1. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 186.759,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 196.758,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 186.759 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 196.758 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 2.      a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
 3.      b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
 4.       c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
 5.      d. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do 34800;
 6.      e. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie więcej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), o numerach od 00001 do nie większego niż 10000.”

 

Dodaniu nowego art. 3b Statutu Spółki:

                                                               Proponowane brzmienie art. 3b:

Kapitał docelowy
„Art. 3b

 1. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;

2) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego;

3) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

4) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;

5) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;

6) w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):

a) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu lub członkowie personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Zarząd oraz zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,

b) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) za każdą akcję;

7) w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):

a) podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Inwestorskiego będą inwestorzy lub partnerzy biznesowi Spółki,

b) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Inwestorskiego wynosić będzie nie mniej niż 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) za każdą akcję.

 1. 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
 2. 3. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
 3. 4. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:

1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego te zmiany.

 1. 5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego
  w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

 

Dodaniu nowego art. 4 ust. 6 Statutu Spółki:

„6.       Jeżeli skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej wymaganej liczby członków określonej w niniejszym Statucie, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. W takim przypadku kooptowany członek Rady Nadzorczej zostanie powołany na okres 4 lat zgodnie z ust. 3 powyżej.”

 

Dodaniu nowego art. 4a Statutu Spółki:

                                                               Proponowane brzmienie art. 4a:

                                                                                       „Art. 4a

 1. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
 2. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub inny uprawniony podmiot.
 3. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
 4. 4. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 5. 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.”
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze