REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH W SKLEPIE STACJONARNYM POLE I  ALKOHOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Podstawa prawna: 

1) Pole i Alkohole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska  26, 03-226 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000924305, NIP: 5242926063, kapitał zakładowy: 25.000 zł, prowadzi sklep  stacjonarny sprzedaży napojów alkoholowych, zlokalizowany w Mińsku Mazowieckim, przy ul.  Warszawskiej 101, kod: 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2) Pole i Alkohole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych w sklepie stacjonarnym prowadzonym w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej  101, kod: 05-300 Mińsk Mazowiecki, wydane przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu  14.10.2021 r., przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zezwolenie nr 1252 / A / I / 2021,

zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), zezwolenie nr 850 / B / I /  2021, 

zawierających powyżej 18% alkoholu, zezwolenie nr 889 / C / I / 2021, 

3) Pole i Alkohole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (Dz. u. nr 35 poz. 230), wydanych  przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki zezwoleń, niniejszego Regulaminu oraz innych  regulaminów w nim wskazanych.  

DEFINICJE: 

Sprzedawca – oznacza Pole i Alkohole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie, ul. Marywilska 26, 03-226 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000924305, NIP: 5242926063, email: [email protected],  tel.: +48 797 823 801. 

Sklep stacjonarny – oznacza placówkę handlową oferującą Artykuły, prowadzoną przez Sprzedawcę w  Mińsku Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej 101, kod 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

Artykuł – oznacza napoje alkoholowe sprzedawane w ramach Sklepu stacjonarnego a prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Serwisu. 

Serwis – oznacza serwis internetowy udostępniany przez Pora Na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w  Łomży w ramach którego Sprzedawca prezentuje Artykuły, działający pod adresem:  http://poranapola.pl. 

Konto – oznacza konto zakupowe w Serwisie, gromadzące dane Użytkownika, który zarejestrował się  w Serwisie.  

Klient - oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę fizyczną prowadzącą  działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości  prawnej, składającą Zamówienia za pośrednictwem Serwisu w Sklepie stacjonarnym.

Konsument - oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonującą zakupów  w Sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem Systemu. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność  gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej  dokonującą zakupów w Sklepie stacjonarnym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną  działalnością gospodarczą. 

Zamówienie – oferta Użytkownika zawarcia umowy sprzedaży Artykułów prezentowanych w Serwisie  przez Sprzedawcę, na warunkach handlowych określonych przez Sprzedawcę w Serwisie. 

Sprzedaż - oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży Artykułów, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Stacjonarnym, w rezultacie Zamówienia złożonego za  pośrednictwem Serwisu. 

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą  prawną, która posiada Konto. 

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

ZAWARCIE TRANSAKCJI. 

1. Sprzedawca prezentuje informacje handlowe o Artykułach w Serwisie (http://poranapola.pl) zapraszając do składania Zamówień. Informacje handlowe o Artykułach są dostępne tylko dla  zalogowanych Użytkowników posiadających Konto w Serwisie. 

2. Akceptując informację handlowe przedstawione przez Sprzedawcę w Serwisie, Użytkownik składa  Sprzedawcy Zamówienie, na warunkach handlowych wskazanych przez Sprzedawcę w Serwisie,  aktualnych na moment zakończenia składania Zamówienia.  

3. Złożenie Zamówienia odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza  Zamówienia udostępnionego w Serwisie. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia jest  równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba kupująca oraz osoba odbierająca Artykuły jest  pełnoletnia.  

4. Użytkownik po złożeniu Zamówienia jest informowany o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub o  odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji z uzasadnieniem, na podany przy składaniu  Zamówienia adres email. 

5. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, w następujących przypadkach:

Artykuły są niedostępne w magazynie Sprzedawcy, 

Klient nie wypełnił deklaracji o pełnoletności, 

pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.  

6. Umowa sprzedaży Artykułów może być zawarta tylko i wyłącznie z osobą pełnoletnią , posiadającą aktywne Konto w Serwisie. 

7. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Artykułów, Sprzedawca zobowiązany jest wydać  Klientowi Artykuły, a Klient zobowiązuje się zapłacić za Artykuły cenę. 

8. Przeniesienie własności Artykułów następuje w momencie wydania Artykułów Klientowi w Sklepie  stacjonarnym lub w momencie wydania Artykułów pełnomocnikowi Klienta w Sklepie  stacjonarnym.

PLATFORMA ZAMÓWIEŃ. 

1. Zamówienia Artykułów mogą być składane tylko przez zalogowanych do Konta Użytkowników w  Serwisie, udostępnianym przez Pora Na Pola S.A. 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego Konta udostępnionego w Serwisie.

3. Rejestracja Konta wymaga: 

wypełnienia formularza udostępnionego w Serwisie, w tym podania adresu email oraz  unikalnego hasła, 

zapoznania się z Regulaminem oraz regulaminem serwisu Pora na Pola S.A. oraz akceptacja  ich postanowień, 

złożenia oświadczenia o pełnoletności. 

4. Usługa przeglądania zawartości Serwisu oraz inne usługi dostępne w ramach Konta są świadczone  bezpłatnie. 

5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępowych do Konta w tajemnicy i do  ochrony przed dostępem osób trzecich. 

6. Użytkownik posiadający aktywne Konto, może składać Zamówienia w sklepie Sprzedawcy, jak  również w sklepie Pora na Pola S.A.. 

7. Do korzystania z Serwisu i Konta, wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią  Internet, spełniającego poniższe wymogi: 

aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację,

prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, następującą przeglądarkę internetową: Google  Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. 

8. Użytkownik składając Zamówienie akceptuje Regulamin oraz regulamin sklepu Pora Na Pola S.A. dostępny w Serwisie (regulamin sklepu Pora na Pola S.A. dostępny tutaj). 

9. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym usługi  Konta, Użytkownik powinien skontaktować się z działem technicznym Serwisu, email: [email protected] lub tel.: +48 797 823 801, podając dane niezbędne do identyfikacji  danego problemu. 

PŁATNOŚĆ. 

1. Użytkownik jest informowany w Serwisie w widoczny sposób o aktualnej cenie Artykułów. 

2. Podana w Serwisie cena Artykułu jest ceną brutto i wyrażona jest w złotych polskich. Ceną wiążącą  jest cena Artykułów aktualna na moment zakończenia składania Zamówienia. Cena podana w  Serwisie, nie obejmuje usługi dostawy Artykułu oraz innych usług. 

3. Akceptowana jest tylko płatność z góry. 

4. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych  metod płatności: 

płatność kartą on-line; 

płatność błyskawicznym przelewem on-line - przy użyciu systemu płatności elektronicznych  TPAY. 

5. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia, kwota uiszczona tytułem ceny Artykułu oraz innych  usług podlega zwrotowi na konto bankowe Klienta. 

Dostawa

1. Wydanie Artykułu następuje tylko w Sklepie stacjonarnym, w dniach od poniedziałku do piątku, w  godzinach od 10 do 12, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny wizyty. 

2. Wydanie Artykułu następuję do rąk Klienta lub do rąk pełnomocnika Klienta będącego kurierem.  Wydanie Artykułu może nastąpić tylko do rąk osoby pełnoletniej i trzeźwej. Klient odpowiada za  poprawność danych adresowych dostawy Artykułu.  

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli pełnoletności osoby odbierającej Artykuł.

4. Informacja o gotowości Artykułu do odbioru ze Sklepu stacjonarnego, jest przesyłana Klientowi na  wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. W przypadku skorzystania z  usług firmy kurierskiej, informacja o gotowości do odbioru jest przesyłana również na adres e-mail  firmy kurierskiej. 

5. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Artykułu przez Klienta lub  jego pełnomocnika.  

6. Sprzedawca odpowiada za ryzyko uszkodzenia lub zagubienia Artykułu tylko do momentu wydania  Artykułu Klientowi lub jego pełnomocnikowi. 

7. Sprzedawca udostępnia możliwość skorzystania z usług firmy kurierskiej, w trakcie składania  Zamówienia. Skorzystanie z usługi kuriera wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z  dostawcą takiej usługi i następuje za pośrednictwem Serwisu.  

8. O koszcie dostawy Artykułu przez firmę kurierską na adres dostawy wskazany przez Klienta, oraz  o orientacyjnym terminie dostawy, Klient informowany jest w Serwisie podczas składania  Zamówienia. 

9. Sprzedawca oświadcza, iż firma kurierska została zobowiązana do kontroli pełnoletności i  trzeźwości osoby odbierającej Artykuł. Artykuł osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej nie zostanie wydany. 

10. Klient w momencie odbioru Artykułu od firmy kurierskiej powinien sprawdzić zawartość przesyłki  i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół szkody, zgodnie z procedurą  stosowaną przez firmę kurierską.  

Odstąpienie od umowy. Reklamacje. 

1. Konsument może odstąpić od Sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia wydania Artykułu, składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Sprzedaży. Wzór oświadczenia o odstąpieniu  dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o  odstąpieniu przed upływem terminu, na następujący adres email Sprzedawcy:  [email protected] 

2. Sprzedawca przesyła Konsumentowi, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży wraz z informacją o adresie do zwrotu. 

3. Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Artykuł lub przekazać go osobie upoważnionej  przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od Sprzedaży. Koszty  zwrotu Artykułu ponosi Konsument. 

4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia Artykułu, w  terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży przy czym  Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności, do chwili otrzymania od  Konsumenta wiarygodnego potwierdzenia, że Artykuł odesłał na adres Sprzedawcy. 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułu, będące wynikiem  korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  Artykułu. 

6. Konsument nie może odstąpić od Sprzedaży, w stosunku do napojów alkoholowych które zostały  otwarte po doręczeniu.

7. Prawo odstąpienia od Sprzedaży, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Artykułów  ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia. Prawo  odstąpienia od Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi ponadto w stosunku do Artykułów  dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu.  

8. Prawo do odstąpienia od Sprzedaży przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

9. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Artykuł wolny od wad. 

10. Reklamacje Artykułu mogą być składane w przypadku niezgodności Artykułu z informacją  handlową zamieszczoną w Serwisie. Reklamacje kierowane są do Sprzedawcy. 

11. Reklamację Artykułu zgłasza się drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej treści na następujący  adres e-mail: [email protected] W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis  ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację. 

12. Klient w reklamacji wskazuje sposób załatwienia reklamacji. Klient może żądać zwrotu  równowartości ceny oraz kosztów dostawy lub wymiany Artykułu na Artykuł nowy bez wad. 

13. Klient zobowiązany jest dostarczyć Artykuł do Sklepu stacjonarnego wraz z dowodem zakupu. 

14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostaje powiadomiony przez Sprzedawcę na adres  email przesłania reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi płatność, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub odsyła  Artykuł wolny od wad, zgodnie z zasadami określonymi w dziale pt. „Dostawa” Regulaminu. 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Pole i Alkohole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 26, 03-226 Warszawa, wpisana do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000924305, NIP:  5242926063. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres  email: [email protected], telefonicznie pod numerem 797 823 801 lub pisemnie na adres  siedziby administratora. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających ze Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

marketingu bezpośredniego Artykułów administratora, w tym w celach analitycznych i  profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do  realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu  informacji o produktach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do  Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży produktów administratora. Dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów administratora jest  Pani/Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania  danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: 

przez okres posiadania przez Pana/Panią Konta na stronie Serwisu,

do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe  są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Artykułów administratora, w tym w celach  analitycznych i profilowania, 

przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane  osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

w zakresie plików cookies sesyjnych, przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z  przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce  do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika z  przeglądarki. 

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka  prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na  potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma  Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych. Dane  kontaktowe administratora wskazane są wyżej. 

9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć: 

upoważnieni pracownicy administratora i tylko w niezbędnym zakresie, 

podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy  – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i  wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, 

osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie  obowiązujących przepisów prawa. 

10. W przypadku składania Zamówień w Serwisie, administratorem danych pozostaje Pole i Alkohole  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Z tego względu Pani/Pana dane  osobowe mogą być przez nas udostępniane do Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży w  zakresie niezbędnym do obsługi Zamówień.  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Sprzedaży Artykułów. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach  oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu jest opublikowana w Serwisie (treść dostępna tutaj).

2. Dostęp do Regulaminu jest bezpłatny i nie ograniczony czasowo ani terytorialnie. 

3. Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:  

zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do działalności  prowadzonej przez Sprzedawcę, 

zmiany sposobów płatności i dostaw, 

zmian w funkcjonowaniu Serwisu, 

4. Klient posiadający Konto zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na  podany przez niego, przy założeniu Konta adres e-mail, o każdej zmianie Regulaminu. 

5. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na umowy sprzedaży  Artykułów zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.  

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu i Konta w sposób zgodny z prawem i dobrymi  obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności  intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści  o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze  stanem faktycznym. 

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do  zablokowania Konta na czas określony lub do likwidacji Konta.  

8. Wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu są zastrzeżone. 

9. Regulamin podlega prawu polskiemu.