Niniejsza strona przeznaczona jest dla akcjonariuszy Pora na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 18-400 Łomża, wpisana w dniu 13.02.2019 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771658, NIP 718-215-09-95, REGON 382577574, kapitał zakładowy w wysokości 126 885 zł.

Strona służy do informowania akcjonariuszy Pora na Pola Spółka Akcyjna o bieżących sprawach spółki i zawiera następujące informacje:

 • ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • projekty uchwał
 • publikacje sprawozdań finansowych
 • sprawozdania z działalności organów spółki
 • kalendarium wydarzeń
 • podstawowe wskaźniki finansowe spółki

Dla akcjonariuszy spółki przeznaczony jest bezpośredni kontakt z Prezesem Zarządu pod adresem e-mail [email protected]

31.08.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Pora Na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 402 §3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna. na dzień 14 września 2020 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. z dnia 16.03.2020r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 7. Sprawy różne,
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A. mają prawo wziąć udział akcjonariusze Spółki, zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.

Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

18.03.2020 r.

Dnia 18.03.2020 r. rozpoczęła się emisja akcji serii C PORA NA POLA Spółka Akcyjna. Szczegóły dotyczące emisji znajdują się w dokumencie ofertowym na stronie www.emisja.poranapola.pl

16.03.2020 r.

Dnia 16.03.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Protokół znajduje się pod tym linkiem:

https://poranapola.pl/1018_2020-pora-na-pola-spolka-akcyja-protokol-zwyczajnego-zgromadzenia/

02.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Pora Na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 402 §3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna. na dzień 16 marca 2020 r. na godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża.

Porządek obrad i pełna treść zawiadomienia znajdują się pod tym linkiem:

https://mailchi.mp/8c2c4cefb495/akcjonariusze-pnp-02-03